• Kuruluş: 1884
  • Yer: Philadelphia, PA
  • Kurum Türü: Özel
  • Bölümleri ve Programlar: Lisans ve Yüksek Lisans: 60+
  • En Popüler Bölümleri: Mimarlık, Sürdürülebilir Tasarım, GeoDesign, İnşaat Yönetimi, Çevresel Sürdürülebilirlik, İşletme, Mühendislik, Endüstriyel Tasarım, Animasyon, Grafik Tasarım İletişim, Tekstil Tasarımı, Tekstil Maddeleri, Teknoloji
  • Öğrenci Nüfus: 3200
  • Öğrenci-Fakülte Oranı: 13: 1
  • Akreditasyon: Orta Amerika Komisyonu Yükseköğretim
  • Yakın: Center City Philadelphia, New York, Washington DC,
  • Web sitesi: www.philau.edu
– UNDERGRADUATE– LİSANS
– Animation and Digital Media– Animasyon ve Dijital Medya
– Architecture (5 year B.Arch)– Mimarlık (5 yıl B.Arch)
– Architectural Studies– Mimari Çalışmalar
– Architectural Design– Mimari tasarım
– Technology– Teknoloji
– Historic Preservation– Tarihi Koruma
– Biochemistry– Biyokimya
– Biology– Biyoloji
– Biopsychology– Biyopsikoloji
– Business– İş
– Accounting– Muhasebe
– Finance– Maliye
– International Business– Uluslararası iş
– Management– Yönetim
– Marketing– Pazarlama
– Chemistry– Kimya
– Communication– İletişim
– Construction Management– İnşaat yönetimi
– Engineering, B.S.E.– Mühendislik, BSE
– Architecture– Mimari
– Composites– Kompozit
– Industrial– Sanayi
– Textile– Tekstil
– Environmental Sustainability– Çevresel sürdürülebilirlik
– Fashion Design– Moda Tasarımı
– Fashion Merchandising and Management– Moda Mağazacılık ve Yönetim
– Graphic Design Communication– Grafik Tasarım İletişimi
– Health Sciences– Sağlık Bilimleri
– Health SciencesB.S./ Community and Trauma Counseling, M.S*– Sağlık SciencesB.S./ Topluluğu ve Travma Danışmanlık, MS *
– Health Sciences/ Occupational Therapy – Freshman only (combined B.S./MI.S.)*– Sağlık Bilimleri / Mesleki Terapi – Freshman sadece (. Kombine BS / MI.S) *
– Industrial Design– Endüstriyel Tasarım
– Interactive Design and Development– İnteraktif Tasarım ve Geliştirme
– Design– Tasarım
– Development– Gelişim
– E-Commerce– E-Ticaret
– Animation and Digital Media– Animasyon ve Dijital Medya
– Interior Design– İç dizayn
– Landscape Architecture– Peyzaj Mimarlığı
– Law and Society– Hukuk ve Toplum
– Mechanical Engineering, B.S.E.– Makine Mühendisliği, BSE
– Pre-Medical Studies– Ön Tıp Çalışmaları
– Psychology– Psikoloji
– Physician Assistant Studies- Freshman only (five-year B.S./M.S.)*– Hekim Yardımcısı Studies- Freshman sadece (beş yıllık BS / MS) *
– Psychology, B.S./ Community and Trauma Counseling, M.S.)*– Psikoloji, BS / Toplum ve Travma Danışmanlık, MS) *
– Textile Design– Tekstil Tasarımı
– Textile Materials Technology– Tekstil Malzeme Teknolojisi
GRADUATEMEZUN OLMAK
– Architecture– Mimari
– Community and Trauma Counseling– Toplum ve Travma Danışmanlık
– Construction Management– İnşaat yönetimi
– Disaster Medicine and Management– Afet Tıbbı ve Yönetimi
– GeoDesign– GeoDesign
– Global Fashion Enterprise– Küresel Moda Şirket
– Industrial Design– Endüstriyel Tasarım
– Interior Architecture– İç mimari
– MBA Programs– MBA Programları
– Innovation MBA– Yenilik Mba
– Strategic Design MBA*– Stratejik Tasarım MBA *
– Midwifery*– Ebelik *
– Occupational Therapy, M.S. and OTD*– İş ve Uğraşı Tedavisi, MS ve OTD *
– Physician Assistant Studies*– Doktor Asistanlığı Eğitimleri *
– Surface Imaging– Yüzey Görüntüleme
– Sustainable Design– Sürdürülebilir tasarım
– Taxation– Vergilendirme
– Textile Design– Tekstil Tasarımı
– Textile Engineering– Tekstil Mühendisliği
– Textile Engineering and Sciences (Ph.D.)– Tekstil Mühendisliği ve Bilimleri (Doktora)
– User Experience & Interaction Design– Kullanıcı Deneyimi ve Etkileşim Tasarımı
LİSANS DOĞRUDAN *LİSANSÜSTÜ DOĞRUDAN *
35.620 $ akademik yıl başına.18.900 $ akademik yıl başına.